Voucher คงเหลือ

ทั้งหมด

248

ท่องเที่ยวภูเก็ต

98

ท่องเที่ยว / เกษตร กระบี่ 

100 / 50

รายละเอียดโครงการ

โครงการสนับสนุน SMEs ในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs ในจังหวัดดังต่อไปนี้ ภูเก็ต และกระบี่ จำนวน 2 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้ 1. ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ประเภทค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน

ค่าเช่าระบบ Software
ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน
ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

หมายเหตุ : การใช้บริการ Digital Provider จะต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

1. สมัครสมาชิก depa Member SMEs

ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th/ เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

2. สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

3. ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

4. อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและ ใบสมัคร

5. ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

6. อนุมัติค่าสนับสนุน

ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 25 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 25 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

จุดประสงค์ของโครงการ

  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ
  • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ e-commerce เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • สนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น Digital Provider

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงก่อให้เกิดข้อมูลธุรกิจในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operation Backbone) เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS หรือตามที่ depa พิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอค่าสนับสนุน

  • เป็นสมาชิกของ depa (depa member) สมัครที่ https://member.depa.or.th
  • เป็น SME ใน กิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์

การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัดตามหน้าเว็บไซต์หมดแล้วหมดเลย

สามารถยื่นขอจองสิทธิ์เข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง ก.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

รายชื่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Provider)

จำนวนเงินในการสนับสนุนของผู้ประกอบการแต่ละประเภท

*หลักการพิจาณาเงินสนับสนุน โดยสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาทจากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จากใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย Digital Provider จะเป็นยอดจำนวนเงินสุทธิสูงสุดที่ได้รับการสนับสนุน (สามารถซื้อสินค้า/บริการ เกินกว่ายอดดังกล่าวได้แต่จะได้รับสนับสนุนจำกัด) ซึ่งจะแสดงตามตัวอย่างดังนี้

กรณีที่ 1.1 SMEs ที่จดทะเบียน VAT และ Provider ที่จดทะเบียน VAT

ตัวอย่าง ใบเสร็จจาก Provider ให้กับทาง SMEs ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 15,000 บาท
– สามารถเบิกได้สูงสุดเป็นจำนวน 10,000 (ยอดก่อน VAT)

SMEs จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับทางสมาคมฯ ยอดสุทธิหลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,000 บาท (รวม VAT)

กรณีที่ 1.2 SMEs ที่จดทะเบียน VAT และ Provider ที่จดทะเบียน VAT

ตัวอย่าง ใบเสร็จจาก Provider ให้กับทาง SMEs ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,990 บาท
– สามารถเบิกได้สูงสุดเป็นจำนวน 9,252.34 (ยอดก่อน VAT)

SMEs จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับทางสมาคมฯ ยอดสุทธิหลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,252.34 บาท (รวม VAT)

กรณีที่ 2.1 SMEs ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT และ Provider ที่จดทะเบียน VAT

ตัวอย่าง ใบเสร็จจาก Provider ให้กับทาง SMEs ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 15,000 บาท
– สามารถเบิกได้สูงสุดเป็นจำนวน 9,345.79 บาท

SMEs จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับทางสมาคมฯ ยอดสุทธิ 9,345.79 บาท (ไม่มี VAT)

กรณีที่ 2.2 SMEs ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT และ Provider ที่จดทะเบียน VAT

ตัวอย่าง ใบเสร็จจาก Provider ให้กับทาง SMEs ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,000 บาท
– สามารถเบิกได้สูงสุดเป็นจำนวน 6,987.51 บาท

SMEs จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับทางสมาคมฯ ยอดสุทธิ 6,987.51 บาท (ไม่มี VAT)

กรณีที่ 3 SMEs ที่จดทะเบียน VAT และ Provider ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT

ตัวอย่าง ใบเสร็จจาก Provider ให้กับทาง SMEs ยอดรวม 12,000 บาท (ไม่มี VAT)
– สามารถเบิกได้สูงสุดเป็นจำนวน 10,000 บาท

SMEs จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับทางสมาคมฯ ยอดสุทธิหลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,000 บาท (รวม VAT)

กรณีที่ 4 SMEs ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT และ Provider ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT

ตัวอย่าง ใบเสร็จจาก Provider ให้กับทาง SMEs ยอดรวม 12,000 บาท (ไม่มี VAT)
– สามารถเบิกได้สูงสุดเป็นจำนวน 9,345.79 บาท

SMEs จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับทางสมาคมฯ ยอดสุทธิ 9,345.79 บาท (ไม่มี VAT)

คำถามที่พบบ่อย

การทำเรื่องขอค่าสนับสนุน

SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสำรองค่าใช้จ่ายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไปก่อน จากนั้นจึงนำส่งหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง

สามารถขอค่าสนับสนุนหลาย Provider ได้หรือไม่

สามารถทำได้ แต่จำนวนเงินค่าสนับสนุนที่รวมกันจะต้องไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่ SMEs มีการจดทะเบียน VAT และ 9,345.79 บาท กรณีที่ SMEs ไม่มีการจดทะเบียน VAT

ใช้เวลาในการขอค่าสนับสนุนนานเท่าไร

ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารขั้นที่ 1 (ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์) ประมาณ 1 สัปดาห์ และใช้เวลาทั้งหมดรวมถึงขั้นที่ 2 ประมาณ 1 เดือน เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะมีการชำระค่าสนับสนุนให้ภายในสัปดาห์แรกของต้นเดือน โดยจะทำการชำระเดือนละ 1 รอบ ทุกเดือนจนกว่าสิทธิ์การขอค่าสนับสนุนจะครบตามจำนวน

จะรู้ได้อย่างไรว่าปัจจุบันเหลือจำนวนสิทธิ์เท่าไร

บนหน้าเว็บไซต์จะมีการแสดงจำนวนสิทธิ์คงเหลือโดยสามารถเข้าที่ลิงก์นี้ได้ ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ค่าสนับสนุนคงเหลือ

ถ้าถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการขอรับค่าสนับสนุนจะทำอย่างไร ขอใหม่ได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับว่ากรณีที่ถูกปฏิเสธนั้นตรงกับข้อใด้

  1. คุณสมบัติไม่ตรง จะไม่สามารถทำการขอค่าสนับสนุนได้ ถึงแม้ว่าจะทำการขอสิทธิ์ใหม่อีกครั้งก็จะถูกปฏิเสธเช่นเดิม
  2. ข้อมูลหรือเอกสารที่กรอกเข้ามาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้ขอค่าสนับสนุนสามารถทำเรื่องยื่นเข้ามายังระบบเพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ไปในปีที่ผ่านมา สามารถรับสิทธิในปีนี้ได้อีกหรือไม่

สามารถรับสิทธิ์ได้อีก แต่ต้องไม่ใช่สินค้าและบริการแบบเดิม เช่น ปีที่แล้วรับสิทธิ POS ปีนี้จะรับสิทธิ POS อีกไม่ได้

สามารถใช้บริการกับผู้ให้บริการ (Digital Provider) ใดได้บ้าง

ต้องใช้บริการตามรายการของ Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa ไว้เท่านั้นซึ่งรายการของ Digital Provider สามารถดูได้ที่ หน้าเว็บไซต์ โดยจะมีการอัปเดต Digital Provider รายใหม่ทุกเดือน

สามารถใช้บริการของ Digital Provider ได้ทุกบริการใช่หรือไม่

สามารถใช้บริการได้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนบริการไว้กับทาง depa เท่านั้นซึ่งดูได้จากรายการบน หน้าเว็บไซต์ นอกเหนือจากนี้จะไม่สามารนำมาเบิกค่าสนับสนุนได้

สามารถดูหมายเลข depa Member ได้ที่ใด

ไปที่เว็บไซต์ https://member.depa.or.th แล้วทำการเข้าสู่ระบบ และคลิกที่ชื่อบริษัท เลือกข้อมูลส่วนบุคคล จะมีข้อมูลรหัสสมาชิกแสดงขึ้นมา

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ต้องออกเพื่อรับค่าสนับสนุนจะต้องออกให้ใคร

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สำหรับรับเงินสนับสนุนโครงการ depa Mini Transformation Voucher SME ที่ขอรับค่าสนับสนุนจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนาม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0839521000018 (สำนักงานใหญ่) โดยให้ออกเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และต้องเป็นวันที่หลังจากใบเสร็จที่ออกจาก Digital Provider

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
Phuket Tourist Association

ลงทะเบียนตอนนี้